Palvelut myyjälle

Kiin­teistöt, asunto-osakkeet:

4,34 % velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta (3,5 % + alv) tai sopi­muksen mukaan.
Mini­mi­ve­loitus:
– osa­ke­huo­neistot ja kiin­teistöt 3500 € (sis. alv)

Palkkiot sisäl­tävät asia­kir­ja­kulut. Isän­nöit­si­jän­to­dis­tuksen veloitamme.

Lii­ke­kiin­teistöt:

4,96 % velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta (4 % + alv 24 % tai sopi­muksen mukaan).
Mini­mi­ve­loitus on 3800 € (sis. alv)

Yri­tys­toi­minnan välitys:

4,96 % velat­to­masta kaup­pa­hin­nasta (4 % + alv 24 % tai sopi­muksen mukaan).
Mini­mi­ve­loitus on 4000 € (sis. alv)

Asun­tonne tai kiin­teis­tönne myyntiä varten suo­ri­tettava suul­linen hinta-arvio on maksuton.

Arviomme perustuu teh­tyjen kaup­pojen hin­ta­ti­las­toihin sekä vankkaan markkinatuntemukseemme.

Kir­jal­linen arvio:

Kiin­teistöt alkaen 500 € sis 24 %

Asia­kir­ja­kulut veloi­tamme erikseen.

Hyvi­tämme arvioin­ti­palkkion väli­tys­palk­kiosta, mikäli kohde tulee väli­tet­tä­väk­semme vuoden kuluessa arvion päiväyksestä.

Suul­linen arvio (hinta-arvio säh­kö­pos­titse) 250 € sis 24 %

Muut pal­velut:

* Kaup­pa­kirjan laa­ti­minen (kiin­teistö) 300€ + alv 24% = 372 € + asia­kirjat
* Kaup­pa­kirjan laa­ti­minen (asunto-osake) 200€ + alv 24%= 248 €
* Lah­ja­kirjan laa­ti­minen 200€ + alv 24%= 248 €
* Kau­pan­vah­vistus 120€ (alv 0 %)

Palvelumme sisältää:

Muut palvelut

Palvelut liiketilan Vuokranantajalle

Yrityksemme hoitaa puolestanne kaiken alusta loppuun.

Etsimme mark­ki­noilta Teille vuo­kra­laisen, joka on sopiva tar­joa­maanne lii­ke­tilaan. Tar­kis­tamme vuo­kra­tar­jokkaan taus­ta­tiedot, jotta vuo­kraus sujuu halu­tusti.

Liiketilojen vuokravälitys

Lomakohteiden vuokravälitys

Asiak­kaamme haluavat vuo­krata kai­killa muka­vuuk­silla olevia ran­ta­paikkoja, joissa on vähintään kaksi makuu­huo­netta, mie­lellään alle 100 km etäi­syy­deltä Imat­ralta. Toi­veissa on usein myös juokseva vesi ja Internet-yhteys.

Hinnasto

Asun­tojen vuo­kra­vä­litys: Asunnon veloitus on 1 kuu­kauden vuokra + alv 24 %

Loma­koh­teiden vuo­kra­vä­litys: Sopi­muksen mukaan.  Työhön kuuluu koh­teiden mark­ki­nointi ja vuo­kraus, vuo­kraukseen ja vuokran maksuun liit­tyvien yksi­tyis­kohtien jär­jes­tä­minen vuo­kra­laisten kanssa, toi­mi­minen vuo­kra­laisten yhteys­hen­kilönä vuo­krauksen ajalla, palautteen hankkiminen.

Tar­vit­taessa käännöspalvelut.

Palvelut ostajille ja vuokralaisille

Tar­jolla olevat myynti- ja vuo­kra­kohteet näkyvät sivus­tol­lamme ja voitte valita niistä teille sopivan kohteen. Jos myy­tä­vistä tai vuo­krat­ta­vista koh­teista ei löydy halua­maanne, etsimme Teille par­haiten sopivan asunnon tai kiin­teistön. Tar­vit­taessa voitte jättää meille osto- tai vuo­kra­toi­mek­siannon ja sopivan kohteen löy­dyttyä ilmoi­tamme Teille siitä.

Tiedot kuluttajalle:

Jos väli­tys­liikkeen ja kulut­tajan välistä eri­mie­li­syyttä ei saada rat­kais­tuksi osa­puolten väli­sillä neu­vot­te­luilla, kuluttaja voi saattaa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan rat­kais­ta­vaksi. Ennen asian vie­mistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan käsit­telyyn, kulut­tajan tulee olla yhtey­dessä mai­straattien kulut­ta­ja­neu­vontaan.
Luon­nol­li­sesti myös nor­maali tuo­miois­tuintie on osa­puolten käytettävissä.