Palvelut myyjälle

Palvelumme sisältää:

Muut palvelut

Palvelut Vuokranantajalle

Yrityksemme hoitaa puolestanne kaiken alusta loppuun.

Etsimme mark­ki­noilta Teille vuo­kra­laisen, joka on sopiva tar­joa­maanne asuntoon. Tar­kis­tamme vuo­kra­tar­jokkaan taus­ta­tiedot, jotta vuo­kraus sujuu halu­tusti.

Asuntojen vuokravälitys

Mökkien vuokraukseen liittyviä palveluja:

Lomakohteiden vuokravälitys

Asiak­kaamme haluavat vuo­krata kai­killa muka­vuuk­silla olevia ran­ta­paikkoja, joissa on vähintään kaksi makuu­huo­netta, mie­lellään alle 100 km etäi­syy­deltä Imat­ralta. Toi­veissa on usein myös juokseva vesi ja Internet-yhteys.

Hinnasto

Asun­tojen vuo­kra­vä­litys: Asunnon veloitus on 1 kuu­kauden vuokra + alv 24 %

Loma­koh­teiden vuo­kra­vä­litys: Sopi­muksen mukaan.  Työhön kuuluu koh­teiden mark­ki­nointi ja vuo­kraus, vuo­kraukseen ja vuokran maksuun liit­tyvien yksi­tyis­kohtien jär­jes­tä­minen vuo­kra­laisten kanssa, toi­mi­minen vuo­kra­laisten yhteys­hen­kilönä vuo­krauksen ajalla, palautteen hankkiminen.

Tar­vit­taessa käännöspalvelut.

Palvelut ostajille ja vuokralaisille

Tar­jolla olevat myynti- ja vuo­kra­kohteet näkyvät sivus­tol­lamme ja voitte valita niistä teille sopivan kohteen. Jos myy­tä­vistä tai vuo­krat­ta­vista koh­teista ei löydy halua­maanne, etsimme Teille par­haiten sopivan asunnon tai kiin­teistön. Tar­vit­taessa voitte jättää meille osto- tai vuo­kra­toi­mek­siannon ja sopivan kohteen löy­dyttyä ilmoi­tamme Teille siitä.

Tiedot kuluttajalle:

os väli­tys­liikkeen ja kulut­tajan välistä eri­mie­li­syyttä ei saada rat­kais­tuksi osa­puolten väli­sillä neu­vot­te­luilla, kuluttaja voi saattaa asian kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan rat­kais­ta­vaksi. Ennen asian vie­mistä kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kunnan käsit­telyyn, kulut­tajan tulee olla yhtey­dessä mai­straattien kulut­ta­ja­neu­vontaan.
Luon­nol­li­sesti myös nor­maali tuo­miois­tuintie on osa­puolten käytettävissä.